Pokemon #139 Omastar

Omanyte elvolves Omastar
Shiny Omanyte elvolves Shiny Omastar