Pokemon #138 Omanyte

Omanyte elvolves Omastar
Shiny Omanyte elvolves Shiny Omastar