Pokemon #065 Alakazam

Shiny Kadabra evolves naar Shiny Alakazam