Pokemon #033 Nidorino

Nidoran evolves naar Nidorino
Nidoran evolves naar Nidorino
Shiny Nidoran evolves naar Shiny Nidorino
Shiny Nidorino evolves naar Shiny Nidoking