Pokemon #003 Venusaur

Ivysaur evolves naar Venusaur
Shiny Ivysaur evolves naar Shiny Venusaur