Pokemon #002 ivysaur

Bulbasaur evolves naar Ivysaur
Ivysaur evolves naar Venusaur
Shiny Bulbasaur evolves naar Shiny Ivysaur
Shiny Ivysaur evolves naar Shiny Venusaur